Mikä?

Hot Potaton tavoitteena on luoda pk-yrityksissä osuvampi ja vaikuttavampi muutoshaasteiden ratkaisumalli. Tuottavuuden kasvua ja työhyvinvoinnin vahvistumista tavoitellaan hyödyntämällä kehityksen vipuvarsina digitalisaatiota, pelillistämistä ja tietojohtamista. Tuottavuuden, työn sujuvuuden ja työelämän laadun parantumista arvioidaan ja mitataan pilotteihin osallistuvissa yrityksissä. Tulokset suhteutetaan pk-yrityksen nykytilanteeseen ja muutoskykyyn: pienikin muutos voi olla tärkeä ensimmäinen askel oikeaan suuntaan.

Nopeiden kokeilujen ja kehityssalkkumallin tavoitteena on innostaa ja motivoida yritysten henkilöstö ja johto yhteistoiminnalliseen kokeilukulttuuria hyödyntävään pitkäjänteiseen systemaattiseen ja mielekkäällä tavalla kohdennettuun kehitystyöhön. Mallin levittämistä varten tuotteistetaan ja konkretisoidaan menetelmällinen vipuvarsien ominaisuuksiin perustuva tuottavuuden ja hyvinvoinnin nopean pilotoinnin kehityssalkku. Mikro- ja pk-yritykset voivat hyödyntää tuotteistettua mallia oman toimintansa arviointiin ja kehittämiseen sekä kehitystyön johtamiseen valitsemiensa kumppanien (yritykset, korkeakoulukumppanit) kanssa. Jos mikro- tai pk-yrityksellä ei ole riittävästi omaa osaamista kehitystyön käynnistämiseen ja toteuttamiseen, niin luotettava kumppani on välttämätön. Sitä ennen yrityksen on kuitenkin osattava tehdä tarvittavia selvityksiä muutosprosessin kohteesta ja sen käynnistämisestä, ja tähän tämän hankkeen tulokset tarjoavat käytännön apua.

Miksi?

Pitkään jatkunut haastava taloustilanne näkyy mikro- ja pk-yritysten toiminnassa, tavoitteissa ja strategioissa sekä heijastuu alenevana tuottavuutena, kun TKI-toiminta hiipuu tai pysähtyy. Aktiivisen tuottavuuden kehittämisen ja laajentamisen sekä työntekijöiden hyvinvoinnin vahvistamisen toimenpiteisiin tarvitaankin tässä tilanteessa uusia innovatiivisia avauksia. Työhyvinvointi on sekä yrityksen tuottavuuden osatekijä että siitä riippuvainen. Työntekijöiden innovaatiot vahvistavat yrityksen kilpailukykyä, mutta niillä voidaan tehostaa myös yrityksen prosessien tuottavuutta. Tuottavuus puolestaan luo kestävää työhyvinvointia yrityksessä. Työhyvinvoinnin kehittäminen ja innovaatiotoiminta on siten perusteltua integroida käytännön liiketoimintaan, erityisesti kun on kyse mikro- ja pk-yrityksistä.

Miten?

1. Raivataan kasvuun ja tuottavuuteen liittyviä esteitä muutoksen tieltä luomalla kohdeyrityksiin kokeilukulttuuria tukevia menetelmiä, joilla nopeat kokeilut voidaan viedä läpi onnistuneesti. Tapauskohtaisuutta ja osallistujien osaamista korostamalla kokeilukulttuurin hengessä tunnistetaan parhaat kohteet ja määritellään muutosprosessi ja kehitysaskeleet siten, että saadaan riittäviä onnistumisia.

2. Pilotoidaan ratkaisuja tuottavuuden ja työhyvinvoinnin vahvistamiseksi hyödyntämällä vipuvarsia valituissa kehityssalkuissa: asiakasrajapinta, horisontaaliset ja vertikaaliset prosessit. Arvioidaan pilottien vaikuttavuutta tuottavuuteen ja työhyvinvointiin.

3. Tuotteistetaan menetelmällinen vipuvarsien ominaisuuksiin perustuva tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehityssalkkumalli jota pk-yritykset voivat hyödyntää oman toimintansa arviointiin ja kehittämiseen sekä kehitystyön johtamiseen valitsemiensa kumppanien (yritykset, korkeakoulukumppanit) kanssa.

4. Jaetaan parhaat kokeilukulttuurin mukaiset tuottavuutta ja työhyvinvointia vahvistavat ratkaisut ja käytännöt. Hankkeen mitattava, määrällinen tulos on 50 kokeilukulttuuriin perustuvaa temaattista pilottia, joiden vaikutus tuottavuuteen ja työhyvinvointiin on mitattu. Hankkeen toiminnallisena tuloksena on vipuvarsia ja kehityssalkkuja hyödyntävä, innovaatiotoimintaa ja työhyvinvointia käytännön tasolla edistävä, palvelumalli yritysten käyttöön.

Kehityssalkkumalli jaetaan hankkeen aikana kolmessa seminaarissa 120–360 yritykselle. Tuloksena saadaan välittömästi hyödynnettävissä oleva mikro- ja pk-yrityksille luotu uusi lähestymistapa kehittämiseen, jossa nopean innovaatiopilotin kohdentaminen, sisällön suunnittelu, toteutus ja arviointi jatkotoimenpiteitä varten tarjotaan pk-yrityksille laajamittaiseen käyttöön.